Walk-IN Center Patient Portal Áraink
Idopontfoglalás

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PREAMBULUM

A Wáberer Medical Center brand név alatt működő Corpmed Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 1051 Budapest, Kossuth Lajos tér 18/A; cégjegyzékszáma: 01-09-
338761, adószáma: 23799828-2-41 a továbbiakban: Szolgáltató) mint szolgáltató, valamint a
szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi
szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésekre a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása
hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók.

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Szolgáltató és az
egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens – a továbbiakban: Ügyfél – között létrejött
szolgáltatási szerződés kifejezetten nem rendelkezik és amely ilyen módon a felek közötti szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.

Az Ügyfél a betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat, stb. aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZFet megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel a
Szolgáltató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A Szolgáltató bármikor
jogosult a jelen ÁSZF módosítására, amely módosítást a www.wmc.hu honlapon teszi közzé és
amely módosítás a közzététellel hatályossá válik.

I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. Szolgáltató: Corpmed Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051 Budapest, Kossuth Lajos tér 18/A; cégjegyzékszáma: 01-09-338761, adószáma: 23799828-2-41);
 2. Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott, jelen ÁSZF-ben meghatározott egészségügyi és egyéb kiegészítő szolgáltatások.
 3. Ügyfél: a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe vevő személy.
 4. Szerződés: a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés, melyben Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását vállalja.
 5. WALK in Center: Szolgáltató által hétfőtől szombatig 8:00-20:00 között előzetes bejelentkezés nélkül elérhető soron kívüli betegbefogadó hely.
 6. A szolgáltatás helye: a Szolgáltató az 1123 Budapest, Alkotás út 55-61. alatt található Hill Side irodaház 1. emeletén található.

II. A SZOLGÁLTATÁS

 1. Szolgáltató a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá a Felek által megkötött
  Szerződés, valamint annak mellékletei, és a jelen ÁSZF szerinti feltételek szerint vállalja
  egészségügyi és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását az Ügyfél, illetve egyéb kedvezményezettje
  (pl: gyermek, családtag) részére.
 2. Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel,valamint a tevékenységére vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítással, és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.
 3. Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai
  protokolloknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.
 4. Szolgáltató a tevékenysége során mindig az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével, a tőle
  elvárható legnagyobb körültekintéssel és gondossággal jár el.
 5. Szolgáltató rendes nyitvatartási idejében a honlapján (www.wmc.hu) aktuálisan elérhető
  szolgáltatásokat nyújtja.
 6. Szolgáltató a Szolgáltatásokat egészségügyi alkalmazottai, valamint teljesítési segédek, így közreműködő orvosok, vagy más egészségügyi szakszemélyzet bevonásával nyújtja.
 7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad
  önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

III. Walk in Center

 1. A Szolgáltató hétfőtől szombatig 8:00-20:00 között előzetes bejelentkezés nélkül soron
  kívüli járóbeteg szakrendelést üzemeltet/biztosít.
 2. Szolgáltató az alábbi tünetekkel érkező, 12 hónapnál idősebb gyermek és felnőtt páciensek
  orvosi ellátását vállalja (a továbbiakban We treat):
  • Lázas, fertőzéses megbetegedéseket
  • Könnyebb szemsérüléseket
  • Megfázást, köhögést, torok- és fülfájást • A mellkas és a vállak könnyebb
   sérüléseit
  • Enyhe mellkasi fájdalmat
  • Húzódásokat, rándulásokat, egyes töréseket
  • Enyhe hasi fájdalmat
  • Apró sebeket, égési sérüléseket
  • Allergiás tüneteket
  • Könnyű fejsérüléseket
  • Gyakoribb megbetegedéseket
  • Csípéseket, harapásokat
  • Húgyúti problémákat
 3. Szolgáltató az alábbi tünetekkel érkező, valamint a 12 hónapnál fiatalabb csecsemők
  ellátását nem vállalja: (a továbbiakban: We don’t treat).
  • Közepes és súlyos mellkasi fájdalmat
  • Terhesség kapcsán felmerülő problémákat
  • Közepes és súlyos hasi fájdalmat
  • Gyógyszer- vagy kábítószer túladagolást
  • Légzési nehézségeket
  • Szándékos önártalom-okozást
  • Eszméletvesztéssel járó betegségeket
  • Pszichiátriai megbetegedéseket
  • Többszörös sérüléseket, súlyos nyak-, hát-, fejsérüléseket
  • Alkohol okozta problémákat (kivéve a másnaposságot)
  • Súlyos égési sérüléseket
  • Kórházi felvételt igénylő betegségeket
  • Csípő-, medence-, és combcsontsérüléseket
 4. Ezen panaszokkal rendelkezőket arra kéri, hogy közvetlenül sürgősségi betegellátó osztályt
  keressenek fel, annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb a megfelelő helyen kapja a megfelelő
  ellátást és a beteg ellátása ne szenvedjen időveszteséget. Amennyiben az Ügyfél az alábbi tünetekkel
  mégis megjelenik az ellátás igénybevétele céljából, úgy Szolgáltató tájékoztatja erről és
  haladéktalanul tovább küldi a megfelelő ellátási helyre. Ebben az esetben az Ügyfelet semmilyen
  díjfizetési kötelezettség nem terheli.
 5. Szolgáltató célja, hogy az Ügyfél ellátását egy órán belül elvégezze. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfél ellátását egy órán belül nem kezdi meg, úgy az Ügyfél 50% kedvezményt kap a
  szakorvosi ellátás díjából.
 6. A WMC kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél kezelését a kiegészítő vizsgálatokkal
  (röntgen, labor, EKG stb.) együtt is négy órán belül elvégzi. Amennyiben Szolgáltató a
  beteg ellátását a „We treat” kategóriába sorolja és megkezdi ellátását és a vizsgálatok azt
  igazolják, hogy állapota alapján a „We don’t treat” kategóriába tartozik, úgy haladéktalanul
  intézkedik az Ügyfél megfelelő tájékoztatásáról és szükség esetén mentőszolgálat
  értesítéséről. Az ügyfél ebben az esetben a fizetendő díjakból 50%-os kedvezményre
  jogosult.
 7. Az Ügyfél jogosult a fekvőbeteg ellátó intézménybe eljutását egyéb módon megszervezni,
  azonban ilyen esetben a Szolgáltatót saját felelősségére hagyja el, amelyet Szolgáltató az
  ambuláns kezelőlapon rögzít.

IV. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE – ÜGYFÉL VIZSGÁLATA

4.1. Szolgáltató az Ügyfelet – a III. pontban meghatározott Walk in Center kivételével – kizárólag
előre egyeztetett időpontban fogadja, az előzetes bejelentkezésnek az Ügyfél az alábbi módokon
tehet eleget:

• személyesen;
• telefonos ügyfélszolgálaton keresztül;
• on-line felületen.

Az időpont-foglalás a Szolgáltató szóbeli, vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé. A
Szolgáltató ezúton is tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Szolgáltatóval folytatott
telefonbeszélgetéseket a Szolgáltató minőségbiztosítási, és a szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos
nyilatkozatok rögzítése céljából rögzíti, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

4.2. Jelen ÁSZF megismerésével Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató munkatársaitól a szolgáltatás
igénybevétele előtt teljes körű tájékoztatást kapott a szolgáltatás természetéről, a felek jogairól és
kötelezettségeiről, jelen ÁSZF rendelkezéseiről, valamint a fizetendő díjakról.

4.3. Az Ügyfél bármely Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást
kérhet az egészségügyi kezelésről. Tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy
a Szolgáltató által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató, beleegyező nyilatkozat és
állapotfelmérő tartalmát elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával
elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. A további tájékoztatási igényéről lemond.

4.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátania az alábbi adatokat:

• családi és utónév,
• születési hely és idő,
• anyja neve,
• TAJ száma, (amennyiben Ügyfél rendelkezik TAJ kártyával)
• telefonszám,
• e-mail cím.

A Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyazonosságának
megállapítása érdekében Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél
vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje.

4.5. Szolgáltató és Ügyfél között a Szerződés a vizsgálat részét képező ambulánslap kitöltésének
megkezdésével jön létre. Az ambulánslapot az Ügyfél köteles aláírni, annak egy példánya a Ügyfelet
illeti meg, melyet a konzultációt, vizsgálatot vagy rehabilitációs kezelést követően adja át a
Szolgáltató a Ügyfél részére.

4.6. Ügyfél köteles az ambulánslap kitöltése során a kezelőorvost tájékoztatni minden olyan tényről,
információról, adatról és körülményről, amely szükséges a kórtörténet megállapításához, így
különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, állandóan vagy alkalmanként szedett
gyógyszeréről és egyéb gyógyhatású készítményeiről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
valamint egyes gyógyszerek összetevőivel szembeni érzékenységéről.

4.7. Amennyiben az Ügyfél a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének
nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő következmények
viselése alól, az ebből eredő károkért a Szolgáltatót vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi
felelősség nem terheli.

4.8. Az ambulánslap aláírásával az Ügyfél hozzájárul a kórelőzmények rögzítéséhez, illetve a
rögzített adatok egészségügyi ellátás céljából történő kezeléséhez.

V. ÜGYFÉL KEZELÉSE

5.1. Ügyfél köteles a kezeléseken és a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban, arra
alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a
Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

5.2. Amennyiben az Ügyfél az előre egyeztetett időpont után több, mint 10 perccel jelenik meg, úgy
ellátásra csakis abban az esetben jogosult, ha ezáltal a soron következő, időpontra pontosan
megjelenő Ügyfél kezelése időben megvalósítható.

5.3. Az Ügyfél az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 10 perccel,
kontrasztanyagos radiológiai vizsgálatok esetén minimum 20 perccel megelőzően az
egészségközpont recepcióján jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából. A
Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítést, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt
egészségügyi szolgáltatást.

5.4. Szolgáltató indokolt esetben jogosult kezelési tervet készíteni, valamint azt megváltoztatni,
utóbbi esetben azonban köteles az Ügyfelet a módosítás tényéről, valamint annak indokairól
legkésőbb a következő kezelésen tájékoztatni.

5.5. Ügyfél köteles a kezelés során a kezelő orvossal, illetve a Szolgáltató munkatársaival
együttműködni, a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani. Ügyfél köteles írásban megtenni
a kezelés elvégzéséhez szükséges, valamint jogszabály által kötelezően előírt nyilatkozatokat. Ügyfél
tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató,
vagy belegyező és állapotfelmérő nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a
Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt
az Ügyféllel szemben érvényesíteni.

5.6. A Szolgáltatási szerződést, valamint a szolgáltatás során szükséges nyilatkozatokat az a személy
köteles aláírni, aki a megrendelt egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi, ebben a körben a
Szolgáltató nem fogadja el képviselő aláírását. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes
személyek esetében a szerződést a törvényes képviselők, illetőleg a gondnok köteles aláírni, akik
készfizető kezesként felelnek a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért.

5.7. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a kezelések elvégzéséhez, illetve a diagnózis megállapításához
szükséges mintavételi vizsgálatokat a Szolgáltató elvégezze.

5.8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kezelés során, illetve a diagnózis megállapításához
sugárterheléssel járó radiológiai vizsgálatok készítése válhat szükségessé, amelyhez az Ügyfélnek
hozzájáruló nyilatkozatot kell tennie. Tudomásul veszi továbbá, hogy a felvétel elkészítése a kezelés
folytatásának feltétele. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felvétel elkészítésének feltétele, hogy a
felvételkészítéshez külön nyilatkozatban hozzájáruljon, amely hozzájárulásával elismeri, hogy
felvétel elkészítésének kockázatairól a Szolgáltató alkalmazottaitól teljes körű felvilágosítást kapott.

VI. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltató Rendelőjében kifüggesztett, valamint
nyilvános honlapján (www.wmc.hu) elérhető mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy
egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.

6.2. A vizsgálatért, kezelésért az Ügyfél díjat köteles fizetni, amely díj nem tartalmazza az
árjegyzékben szereplő, egyéb díjköteles szolgáltatások (így különösen a röntgenfelvétel
készítéslabordiagnosztika igénybevétele stb.), valamint a felhasznált gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök árát.

6.3. Szolgáltató díja az Ügyfél kezelését követően azonnal esedékessé válik. Ügyfél jelen ÁSZF
aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a díjat a kezelés befejeztével megfizeti.

6.4. Szolgáltató a készpénzben történő fizetés mellett, lehetővé teszi a bankkártyával történő fizetést
is.

6.5. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást valamely, a Szolgáltatóval szerződésben álló biztosító,
ellátásszervező, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, úgy köteles azt a
recepción előre jelezni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részére adott esetben a díjat az
Ügyfélnek kell kifizetni azzal, hogy a Szolgáltató által átadott ambuláns lap alapján a díj
visszatérítését az egészségpénztártól, illetve biztosítótól követelheti. Ügyfél a Szolgáltatás
igénybevétele után adott esetben köteles az egészségpénztárral, illetve a biztosítóval elszámolni,
ennek elmulasztása miatt a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

6.6. Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Szolgáltatást biztosító vagy egészségpénztári tag
finanszírozásával az egészségpénztári tag rendelkezése alapján – a hatályos jogszabályoknak
megfelelően – közeli hozzátartozója vegye igénybe. Ügyfél köteles a pénztártag erre vonatkozó
nyilatkozatát a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

6.7. Az Ügyfél a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség
teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét
peres úton érvényesíteni az Ügyféllel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló
jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő
többletköltségek az Ügyfelet terhelik.

6.8. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult továbbá megtagadni minden további
egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Megrendelő részére, amíg Szolgáltatóval szemben tartozása áll
fenn.

VII. ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE AZ ÁTVETT ESZKÖZÖKÉRT

7.1. Kardiológiai vizsgálat vagy alvásdiagnosztikai vizsgálat végzése esetén – amennyiben a pontos
diagnózis felállítása érdekében szükséges -, a Szolgáltató 24 óra időtartamra Holter, illetve ABPM
mérésére szolgáló készüléket (továbbiakban együtt: Készülék) bocsát az Ügyfél rendelkezésére.

7.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az átadott Készüléket visszaszolgáltatási kötelezettséggel veszi
át, azaz a Készülék továbbra is a Szolgáltató tulajdonát képezi, ennek megfelelően a Készülék
tulajdonjoga felett nem jogosult rendelkezni.

7.3. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Készülék átvételekor 20.000,- Ft kauciót köteles
fizetni, amely összeget a Készülék hibátlan és hiánytalan állapotban történő visszaszolgáltatása
esetén a Készülék visszaadásakor a Szolgáltató az Ügyfél részére visszafizet. Amennyiben az Ügyfél
a Készüléket hibás, hiányos vagy sérült állapotban szolgáltatja vissza, úgy Szolgáltató jogosult a
kaució összegét a hiba vagy hiány kijavítására, kára megtérítésére fordítani, ezen felül jogosult a
kaució összegéből meg nem térülő kárát érvényesíteni.

7.4. Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Készüléket az átvételi elismervényben
meghatározott időpontban rendeltetésszerű használatra alkalmas, de legalább az átvételkori
állapotban visszaszolgáltatja.

7.5. Amennyiben az Ügyfél a Készüléket egyáltalán nem, vagy hibásan, illetve hiányos állapotban
szolgáltatja vissza, vagy a Készülék az átvételt követően más módon károsodik, úgy köteles:

• a hiba kijavításához, a hiányosság pótlásához, a kár helyreállításához, vagy adott esetben a
készülék pótlásához szükséges költséget az átvétel időpontjától számított 8 napon belül
teljes mértékben megfizetni, vagy
• a kárt vagy a Készülék pótlási értékét teljes mértékben megtéríti a Szolgáltatónak.

VIII. FELELŐSSÉG

8.1. Szolgáltató mindent megtesz az Ügyfél gyógyítása érdekében, de az emberi szervezet biológiai
reagáló képességétől, illetve az előre nem látható tényezőktől függően az eredmény és a végleges
gyógyulási idő az átlagostól eltérhet.

8.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan szövődményért, illetve következményért, amely
abból ered, hogy az Ügyfél a Szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit,
valamint a kezelőorvosa utasításait, javaslatait nem tartja be.

IX. KÁRTYÁS ÉS KEDVEZMÉNYES ELLÁTÁSRA JOGOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK

9.1. Egyedi szerződés alapján Szolgáltató kedvezményes ellátásra jogosító Kártyát és kuponokat
bocsáthat ki Ügyfelei részére. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a Kártyát személyesen a
Szolgáltatónál lehet igényelni.

9.2. A Kártya előállításának és egyszeri kipostázásának költségét a Szolgáltató viseli. A postai
kézbesítés eredménytelensége esetén a Kártya személyesen átvehető a Szolgáltatónál, vagy – a
postaköltség megtérítése ellenében – annak ismételt kézbesítése kérhető az Ügyfél által megadott
címre.

9.3. A kedvezmény mértékét és a kedvezmény körébe vonható lehetséges ellátások, szolgáltatások
körét mindenkor a Szolgáltató és az Ügyfél egyedi szerződése határozza meg.

9.4. A Kártya, illetve a kupon tulajdonosa előzetes időpont-egyeztetés alapján, a szerződésben
meghatározott kedvezményes áron jogosult a kiválasztott szolgáltatás igénybevételére.

9.5. A Kártya által biztosított kedvezményt kizárólag annak tulajdonosa veheti igénybe. Sem a
Kártya, sem pedig az általa igénybe vehetőszolgáltatás nem átruházható, kivéve, ha a kártya
felhasználása során kötött szerződés ezt kifejezetten lehetővé teszi.

9.6. A Kártya alapján igénybe vehető kedvezmény a kártyán feltüntetett dátumtól számított 1 éven
belül használható fel, mely az ellátás tényleges igénybevételével valósul meg. Az igénybevett
kedvezményes ellátásról, és annak idejéről a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

X. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

10.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ügyfél személyes adatainak rögzítése.
Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni, azokat
kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki.

10.2. Arra az esetre, ha az Ügyfél a díjat a 6.5. pontban meghatározott módon fizeti, és a
biztosítóval, vagy egészségpénztárral történő elszámoláshoz szükséges, az Ügyfél hozzájárul a
személyes adatainak a biztosító, vagy egészségpénztár részére történő továbbításához.

XI. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – PANASZKEZELÉS

11.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos felvilágosítások, valamint a reklamációk ügyében
a Szolgáltató munkatársa jár el, cím: 1123 Budapest, Alkotás út 55-61.; (telefon: (06-1)323 7000, email: info@wmc.hu ).

11.2. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat kizárólag az Ügyféltől,
illetve írásbeli meghatalmazottjától, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kapott számla
bemutatása mellett fogadja el.

11.3. Amennyiben a Szolgáltató munkatársa nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél
személyazonosságáról, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését, ennek hiányában a
reklamációt elutasítja.

11.4. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató annak
érkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti az Ügyfelet az általa megadott
elérhetőségen.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukat
elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek
eredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

12.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
számú törvény és az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a
mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai protokollok az irányadók.

Jelen ÁSZF 2020. február 1. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

Foglaljon időpontot most!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Ne maradjon le aktuális ajánlatainkról, informálódjon a legújabb szolgáltatásokról!