Walk-IN Center Patient Portal Áraink
Idopontfoglalás

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt látogatónk!

A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy a honlapon megjelenített információink
igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül
elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A böngészés során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan,
részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél
megrendelése útján történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője
számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának
megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként
dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap
bizonyos részeihez.

A Corpmed Egészségügyi Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat,
információkat az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásával adatkezelőként önállóan illetve az
általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

A Corpmed Egészségügyi Kft. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja,
amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként
szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Corpmed Egészségügyi Kft. alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek
az munkaköri kötelezettsége. A Corpmed Egészségügyi Kft. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi
szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy
tudomására, míg az egyéb, személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.
Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön
jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.
A Corpmed Egészségügyi Kft. fenntartja a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára
fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön
részére a visszautasítás lehetőségét.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb
adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával
okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért,
hátrányért, kárért a Corpmed Egészségügyi Kft-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben
résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

A Corpmed Egészségügyi Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás,
értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse,
felfüggessze.

Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a
hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és
megakadályozására is felhasználhatjuk.

A Corpmed Egészségügyi Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely
belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok,
információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy ki közli ezeket az adatokat, információkat. A
webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad javaslatként vagy ajánlásként kezelni,
illetve a webhely nem szolgálhat semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

A Corpmed Egészségügyi Kft. nem vállal felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon
keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem
kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való
alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A webhelyen lévő nyilatkozatok,
kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A honlap látogatásával Ön egyetért azzal,
hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása
önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A Corpmed Egészségügyi Kft. a szolgáltatásai során keletkező személyes adatokat semmilyen módon
nem kapcsolja össze az általa kezelt egyéb személyes adatokkal.

A Corpmed Egészségügyi Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt,
ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által
előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve –
harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, hozzáférhetővé nem teszi.

A Corpmed Egészségügyi Kft. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak,
amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldala
látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Corpmed Egészségügyi Kft. nem vállal
felelősséget.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot,
üzenetet, amely ellentétes

a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott
személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására.
Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

Adatkezelési tájékoztató a Corpmed Egészségügyi Kft. által üzemeltetett Wáberer Medical Centerben
működő elektronikus megfigyelőrendszerekről:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Wáberer Medical Centerben 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
elektronikus megfigyelőrendszert működtetünk. A megfigyelő rendszert a kórház munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
(Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer
működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az
alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme
érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a
jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való
kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen
tájékoztató ismeretében belép.

A kezelt adatok köre: a megfigyelt területen tartózkodó személyek képfelvételeken látható arcképe,
személyes adatai.

A kamera elhelyezkedése: a Wáberer Medical Centerben a recepciós pult és pénztár környezetében működnek biztonsági kamerák.

A kamerák látómezője kizárólag a fent jelzett területekre terjed ki, azok közterületre nem irányulnak:

1: pénztár asztal
2: pénztár asztal
3: pénztár, ügyfél
4: pénztár, ügyfél

A kamerák üzemeltetésének célja az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, illetve a
vagyonvédelem. A felvételek készítésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, melyet az érintettek
megfelelő előzetes tájékoztatása alapján végez.

A kamerák felvételeinek adatkezelője a Corpmed Egészségügyi Kft. A felvételek az épületen belül zárt
rendszerben kerülnek tárolásra, azokhoz illetéktelen személy, vagy harmadik fél nem férhet hozzá.
A kamerák élő képének megtekintésére a kórház megfelelő jogosultsággal rendelkező dolgozói és
őrei jogosultak.

A kamerák rögzített felvételének megtekintésére az Ügyvezető, a Szolgáltatási igazgató és az általuk
kijelölt személy jogosult.

A felvételeket 3 munkanapig őrizzük, azt követően azok automatikusan törlésre kerülnek.
A felvételek visszanézése csak írásos megkeresés alapján, kizárólag az emberi élet, testi épség és
vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy
testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében a műszaki és üzemeltetési
igazgató és az operatív igazgató engedélyével, illetve hatóság utasítására, jegyzőkönyv felvétele
mellett történhet.

A rögzített felvételeket a Corpmed Egészségügyi Kft. harmadik fél részére csak törvényben
meghatározott esetben adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény
gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

Foglaljon időpontot most!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Ne maradjon le aktuális ajánlatainkról, informálódjon a legújabb szolgáltatásokról!